Neo Pentan

Cho 0,09 mol một peptit mạch hở X (m gam) cấu tạo từ các α-aminoaxit no mạch hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa m + 16,38 gam muối. X là

A. tetrapeptit      B. pentapeptit

C. hexapeptit      D. tripeptit

Neo Pentan đã chọn câu trả lời