Neo Pentan

Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau:
(a) Fe3O4 và Cu (1 : 1). (b) Fe và Mg (2 : 1).
(c) Zn và Cu (1 : 1). (d) Fe2O3 và Cu (1 : 1).
(e) FeCl2 và Cu (2 : 1). (g) Fe2O3 và Ag (1 : 1).
Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch H2SO4 loãng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

Neo Pentan chọn trả lời