Neo Pentan

Cho các chất: CH2=CH−CH=CH2; CH3−CH2−CH=C(CH3)2; CH3−CH=CH−CH2-CH3; CH3−CH=CH2; CH3−CH =CH−COOH. Số chất có đồng phân hình học là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

Neo Pentan chọn trả lời