Neo Pentan

Cho các phản ứng tạo các chất khí sau:
(a) NaHCO3 + KHSO4 → khí X +…
(b) FeCO3 + HNO3 (đặc) → khí X + khí Y + …
(c) FeS + H2SO4 (loãng) → khí Z +…
(d) Cu(NO3)2 → khí Y + khí T +…
Số chất khí không tác dụng với dung dịch NaOH là

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời