Neo Pentan

Cho các phản ứng :
X + 3NaOH (t°) → C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O
Y + 2NaOH (CaO, t°) → T + 2Na2CO3
CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH (t°) → Z + …
Z + NaOH (CaO, t°) → T + Na2CO3
Công thức phân tử của X là:

A. C11H12O4.       B. C12H20O6.

C. C11H10O4.       D. C12H14O4.

Neo Pentan sửa câu hỏi