Neo Pentan

Cho các sơ đồ phản ứng sau:
(a) X + O2 → Z     (c) Z + P → T
(b) Y + O2 → Z      (d) T + NaOH → M + Y
Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 51,04 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Mặt khác m’ gam Y tác dung với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 47,52 gam Ag. Chất P có phân tử khối là?

A. 60          B. 44          C. 26          D. 58

Neo Pentan sửa câu hỏi