Neo Pentan

Cho dãy các chất H2, dung dịch Br2, dung dịch NaOH, Cu(OH)2, dung dịch HCl. Ở điều kiện thích hợp, số chất trong dãy tác dụng với triolein là

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời