Neo Pentan

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → Axit axetic → Z. Hợp chất X, Z là

A. Ancol etylic, etyl axetat.       B. Glucozơ, ancol etylic.

C. Etyl axetat, ancol etylic.       D. Glucozơ, etyl axetat.

Neo Pentan chọn trả lời