Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Mặt khác, cho 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 14,8 gam muối. Công thức của hai axit là

A. CH3COOH và C2H5COOH.

B. C2H3COOH và C3H5COOH.

C. C2H5COOH và C3H7COOH.

D. C3H5COOH và C4H7COOH.

Neo Pentan chọn trả lời