Neo Pentan

Hỗn hợp E gồm axit no, đơn chức X, axit đa chức Y (phân tử có 3 liên kết π, mạch không phân nhánh) đều mạch hở và este Z (chỉ chứa nhóm chức este, không chứa nhóm chức khác) tạo bởi ancol đa chức T với X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 14,93 gam E cần dùng 0,3825 mol O2. Mặt khác, 14,93 gam E phản ứng tối đa với 260 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam ancol T. Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được 1,98 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Nhận xét nào sau đây sai

A. Tổng số nguyên tử H trong phân tử Z là 10.

B. Có thể dùng dung dịch Br2 để nhận biết X, Y, T

C. Y có đồng phân hình học cis-trans

D. Z có 2 công thức cấu tạo phù hợp.

Quyet Do dai hoc trả lời