Neo Pentan

Hỗn hợp E gồm chất X (C2H8O2N2, muối của α-aminoaxit) và chất Y (C4H12O5N2, hợp chất của α-amino axit). Cho E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được hỗn hợp khí G. Cho E tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 (loãng, dư, đun nóng), thu được khí T và dung dịch Q (có chứa một muối của α-amino axit). Cho các nhận định sau:
(a) Chất T là nguyên liệu sản xuất một loại phân đạm có hàm lượng dinh dưỡng cao.
(b) Hỗn hợp G chứa 2 khí đều tác dụng được với dung dịch Fe2(SO4)3.
(c) Chất X có hai công thức cấu tạo thỏa mãn.
(d) Dung dịch Q chứa 3 chất tan.
(đ) Chất Y có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn.
Số nhận định đúng là

A. 5.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

Neo Pentan chọn trả lời