Neo Pentan

Hỗn hợp Y gồm este A đơn chức mạch hở và este B hai chức mạch hở chứa 3 liên kết ? trong phân tử. Thủy phân 33,36 gam Y trong NaOH vừa đủ thu được 14,72 gam ancol X và hỗn hợp rắn Z. Đốt cháy toàn bộ Z thu được 0,69 mol CO2; 0,35 mol H2O. Phần trăm khối lượng của B trong Y là

A. 73,38%.       B. 52,47%.       C. 26.62%.       D. 47,53%

Neo Pentan chọn trả lời