Neo Pentan

Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Theo tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 10.10-6 mol/m³ không khí thì bị coi là ô nhiễm. Kết quả phân tích 50 lít không khí ở một số khu vực như sau:

Khu vực……………… X………….. Y………….. Z

Khối lượng SO2… 0,036 mg… 0,01 mg… 0,019 mg

Không khí của khu vực bị ô nhiễm là

A. X.       B. X và Y       C. X, Y và Z.       D. X và Z.

Neo Pentan chọn trả lời