Neo Pentan

Một α-amino axit no X chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 3,56 gam X tác dụng vừa đủ với HCl tạo ra 5,02 gam muối. Tên gọi của X là

A. Alanin       B. Glyxin       C. Lysin       D. Valin

Neo Pentan chọn trả lời