Neo Pentan

Bón phân NPK là yêu cầu bắt buộc khi trồng cây ăn trái. Trong giai đoạn ra hoa và nuôi trái cây cần nhiều đạm để giúp trái phát triển, đồng thời cần kali để tăng cường vận chuyển dinh dưỡng về nuôi trái. Với một loại cây ăn trái trong giai đoạn này, người ra bón vào đất cho mỗi cây trung bình là 20 gam N và 80 gam K2O. Một khu vườn trồng cây ăn trái có mật độ cây trồng là 1 cây/4m². Để bón vừa đủ dinh dưỡng cho khu vườn thì cần tổng 300 kg phân bón bao gồm NPK là 15 – 5 – 30 và phân kali có độ dinh dưỡng 30%. Tính diện tích của khu vườn trên ?

A. 4500 m².       B. 3000 m².

C. 5000 m².       D. 6000 m².

Neo Pentan chọn trả lời