Hoàng Trung Dũng

Muối sắt (III) thủy phân theo phản ứng sau: Fe3+ + H2O ⇌ Fe(OH)2+ + H+ (Ka = 4.10^-3).

a. Tính pH của dung dịch FeCl3 0,05M.

b. Tính pH của dung dịch để 95% muối Fe (III) không bị thủy phân.

Neo Pentan chọn trả lời