Neo Pentan

Thực hiện các thí nghiệm sau:
‎(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
‎(b) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch KHCO3.
‎(c) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2.
‎(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 3.         B. 2.         C. 1.         D. 4.

Neo Pentan sửa câu hỏi