Neo Pentan

Câu 1. Thực hiện thí nghiệm về ăn mòn điện hoá như sau:
Bước 1: Nhúng thanh kẽm và thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.
Bước 2: Nối thanh kẽm với thanh đồng bằng dây dẫn cho đi qua một điện kế.
Cho các nhận xét sau:
(a) Sau bước 1, bọt khí thoát ra trên bề mặt thanh kẽm.
(b) Sau bước 2, kim điện bị lệch.
(c) Sau bước 2, dung dịch có màu xanh của CuSO4.
(d) Sau bước 2, lá Zn có màu đỏ của Cu bám vào.
(e) Sau bước 2, bọt khí thoát ra cả trên bề mặt thanh kẽm và thanh đồng.
(g) Trong thí nghiệm trên, sau bước 2, thanh đồng có khối lượng không thay đổi.
Số nhận xét đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

Câu 2. Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau:
– Bước 1: Nhúng thanh kẽm và thanh đồng (không tiếp xúc với nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.
– Bước 2: Nối thanh kẽm với thanh đồng bằng dây dẫn cho đi qua một điện kế, kim điện kế quay.
Cho các phát biểu sau:
(a) Ở bước 1 chưa có phản ứng xảy ra.
(b) Ở bước 2, có bọt khí thoát ra ở cả 2 điện cực.
(c) Phản ứng điện hóa xảy ra trong pin là: Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu.
(d) Sau một thời gian pin hoạt động, khối lượng anot giảm dần.
(đ) Các electron được nhường trực tiếp từ thanh kẽm sang thanh đồng.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 1.       D. 4.

Nguyễn Hữu Công đã trả lời