Neo Pentan

Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M, thu được dung dịch X. Nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch X là

A. 0,55M.       B. 0,65M.       C. 1,5M.       D. 0,75M.

Neo Pentan chọn trả lời