Neo Pentan

X là một α-amino axit chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 9 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 13,56 gam muối. Tên của X là

A. glyxin.       B. valin.       C. alanin.       D. lysin.

Ngày 4 đề trả lời