Neo Pentan

Xà phòng hóa hoàn toàn 10,88 gam phenyl axetat (CH3COOC6H5) bằng 200ml dung dịch KOH 1,0M thu được dung dịch X. Cô cạn X ta thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 18,4.       B. 20,4.       C. 17,44.       D. 20,64.

Neo Pentan chọn trả lời