Neo Pentan

Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và NaCl. Tiến hành điện phân dung dịch X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 0,4A, hiệu suất điện phân là 100%. Lượng khí sinh ra từ bình điện phân và lượng kim loại Cu sinh ra ở catot theo thời gian điện phân được cho ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)… t……. t + 9650……….. 3,75t

Lượng khí sinh ra (mol)……. a……. a + 0,015……… 0,1205

Lượng kim loại Cu (gam)… 1,792……. 2,752……….. 2,752

Giá trị của a là

A. 0,02.       B. 0,025.        C. 0,012.       D. 0,015.

Neo Pentan chọn trả lời