Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z.
Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa.
Thí nghiệm 2: Cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n2 mol kết tủa.
Thí nghiệm 3: Cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n3 mol kết tủa.

Câu 1. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 < n2 < n3. Hai chất X, Y lần lượt là:

A. NaCl, FeCl2.       B. Al(NO3)3, Fe(NO3)2.

C. FeCl2, FeCl3.       D. FeCl2, Al(NO3)3.

Câu 2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n2 < n1 < n3. Hai chất X, Y lần lượt là

A. Fe2(SO4)3 và Al2(SO4)3.         B. FeCl3 và AlCl3.

C. Fe2(SO4)3, CuSO4.         D. FeCl3, CuCl2.

Neo Pentan sửa câu hỏi