Neo Pentan

Trong các chất sau đây, chất nào là amin bậc hai?

A. H2N[CH2]6NH2.       B. CH3NHCH3.

C. (CH3)3N.       D. CH3CH(CH3)NH2.

Neo Pentan chọn trả lời