Neo Pentan

Cho 13,50 gam một amin đơn chức X tác dụng hết với dung dịch axit HCl, thu được 24,45 gam muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

A. 3.         B. 1.         C. 4.         D. 2.

noway đã trả lời