Neo Pentan

Khử hoàn toàn m gam Fe3O4 bằng H2 dư thu được chất rắn X và H2O. Hòa tan hết chất rắn X trong dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 1,16.       B. 2,61.       C. 1,08.       D. 3,48.

Neo Pentan chọn trả lời