Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn Fe trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X. Cho các chất sau: Cu, Fe(NO3)2, NaOH, KCl, có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch X là:

A. 4.       B. 1.       C. 3.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời