Bài tập este tổng hợp (Phần 4)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1. Đun nóng 22,8 gam X gồm 3 este đều mạch hở có cùng số mol với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất và hỗn hợp Z gồm ba muối. Đốt cháy toàn bộ Z cần dùng 0,36 mol O2, thu được 19,08 gam Na2CO3 và 0,6 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất là:

A. 22,02%           B. 25,23%          C. 14,68%          D. 16,82%

Xem giải

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn một este X no, đa chức, mạch hở và không phân nhánh bằng lượng oxi vừa đủ, thu được CO2 có số mol gấp 8/7 lần số mol O2 phản ứng. Đun nóng 16,48 gam hỗn hợp E chứa este X và este Y cần dùng 240 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol cùng dãy đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp gồm 2 muối của 2 axit cacboxylic có cùng số nguyên tử cacbon. Lấy toàn bộ F đun nóng với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 3,6 gam hỗn hợp 3 ete có cùng số mol. Hiệu suất ete hóa mỗi ancol là:

A. 75,0% và 75,0%             B. 37,5% và 37,5%
C. 37,5% và 75,0%             D. 50,0% và 75,0%

Xem giải

Câu 3. X, Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng axit fomic; Z là este đa chức. Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chứa 2 muối và a gam ancol T. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 7,12 gam; đồng thời thoát ra 2,688 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy toàn bộ muối cần dùng 0,81 mol O2, thu được CO2, H2O và 19,08 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của axit có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp E là.

A. 4,12%.           B. 5,68%.            C. 6,76%.            D. 7,68%.

Xem giải

Câu 4. Cho 0,5 mol hỗn hợp E chứa 2 este đều đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 64,8 gam Ag. Mặt khác đun nóng 37,92 gam hỗn hợp E trên với 320 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn T và 20,64 gam hỗn hợp chứa 2 ancol no trong đó oxi chiếm 31% về khối lượng. Đốt cháy hết phần rắn T thu được x mol CO2, y mol H2O và Na2CO3. Tỉ lệ x : y là

A. 17 : 9         B. 7 : 6          C. 14 : 9         D. 4 : 3

Xem giải

Câu 5. Cho hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no và có 1 nối đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E thì thu được 0,43 mol khí CO2 và 0,32 mol hơi nước. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 46,6 gam E bằng lượng NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 55,2 gam muối khan và phần hơi có chứa chất hữu cơ Z. Biết tỷ khối của Z so với H2 là 16. Phần trăm khối lượng Y trong E gần nhất với

A. 46,5%             B. 48%                C. 43,5%                D. 41,5%

Xem giải

Câu 6. X là este mạch hở tạo bởi axit hai chức và ancol đơn chức; Y, Z là hai axit cacboxylic đơn chức. Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với 200 gam dung dịch KOH 19,6% cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được (m + 24,2) gam hỗn hợp rắn và (m + 143,5) gam phần hơi có chứa 2 ancol đồng đẳng của nhau. Đốt cháy toàn bộ lượng 2 ancol này thu được 6,72 lit CO2 (đktc) và 9,0 gam nước. Phầm trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E gần nhất với

A. 38%          B. 40%          C. 43%         D. 45%

Xem giải

Câu 7. Cho hỗn hợp E gồm 2 este X và Y mạch hở (trong đó Y có một liên kết đôi C=C). Đốt cháy hết 0,225 mol E, thu được 55,44 gam CO2. Mặt khác, khi cho 0,225 mol E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH thì thu được a gam một ancol Z hai chức duy nhất và 32,4 gam hỗn hợp 2 muối. Cho toàn bộ Z vào bình đựng Na dư, sau phản ứng khối lượng bình Na tăng 16,65 gam. Xác định thành phần % về khối lượng mỗi chất trong E.

Xem giải

Câu 8. Hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z (đều no, mạch hở và MX < MY < MZ). Đốt cháy hết m gam E cần dùng 7,896 lít O2 (đktc) thu được 4,77 gam H2O. Đun nóng m gam E với dung dich NaOH (dư 40% so với lượng cần phản ứng) cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được rắn T và hỗn hợp hơi G chứa 2 ancol đơn chức đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hết T, thu được 1,188 gam CO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn G, thu được 9,68 gam CO2. Phân tử khối của Z là.

Bạn đã xem chưa:  100 bài tập este tổng hợp (Phần 2)

A. 146              B. 174               C. 160               D. 132

Xem giải

Câu 9. Hỗn hợp X chứa 3 este thuần chức, mạch hở và phân nhánh được tạo bởi các rượu no, đơn chức, mạch hở. Hidro hóa hoàn toàn 30,81 gam X cần 0,135 mol H2 thu được hỗn hợp hợp Y gồm 1 este đơn chức và 1 este 2 chức. Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp T chứa các muối và 15 gam hỗn hợp rượu. Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng 0,705 mol O2, thu được CO2, H2O và 20,67 gam Na2CO3. Tính phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong X?

A. 14,3%               B. 39,1%               C. 7,1%             D. 24,6%

Xem giải

Câu 10. X, Y là hai este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và đều có công thức phân tử CnH2n-6O4. Thủy phân hoàn toàn 46,75 gam hỗn hợp E chứa X, Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z chứa hai ancol đều no và 47,2 gam hỗn hợp gồm hai muối; trong đó có a gam muối A và b gam muối B. Lấy toàn bộ Z đem đốt cháy cần dùng 27,16 lít O2 (đktc), thu được 22,95 gam nước. Tỉ lệ gần đúng của a : b là.

A. 0,7.         B. 1,2.           C. 0,9.            D. 1,0.

Xem giải

Câu 11. X là este 3 chức được tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Y là ancol đơn chức,mạch cacbon phân nhánh và không tách được nước tạo anken. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X, Y có tỷ lệ mol tương ứng 1 : 5 thu được 15,68 (lít) khí CO2 (đktc) và 12,6 (gam) nước. Mặt  khác cũng lượng E trên làm mất màu vừa đúng 9,6 (gam) brom trong dung môi CCl4. Thành  phần % theo khối lượng của ancol Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với:

A. 65%            B. 66%           C. 67%            D. 68%

Xem giải

Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 18,26 gam hỗn hợp E chứa 3 este no, mạch không phân nhánh X, Y, Z (MX < MY < MZ) cần dùng 13,104 lit O2 đktc thu được 8,82 (gam) H2O. Mặt khác đun nóng 18,26 (gam) hỗn hợp E với NaOH dư 40% so với lượng phản ứng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn F và hỗn hợp hơi G chứa 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp, đốt cháy hoàn toàn chất rắn F thu được Na2CO3, CO2 và 1,08 (gam) H2O. Phân tử khối của Z là

A. 146            B. 132              C. 160              D. 174

Xem giải

Câu 13. X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Khối lượng của X trong E là?

A. 8,6              B. 6,6               C. 6,8              D. 7,6

Xem giải

Câu 14. Hỗn hợp E chứa 2 este X, Y đều 2 chức mạch hở và không chứa nhóm chức khác, trong đó X no, Y không no (chứa một liên kết đôi C=C trong gốc cacboxyl). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol E bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 36,96 gam CO2. Mặt khác đun nóng 0,15 mol E với NaOH vừa đủ thu được a gam một ancol Z duy nhất và 21,6 gam hỗn hợp muối. Dẫn toàn bộ Z vào Na dư, thấy khối lượng bình tăng 11,1 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 26,14%         B. 24,57%         C. 30,86%           D. 37,14%

Xem giải

Câu 15. Hỗn hợp A gồm X, Y là hai hợp chất hữu cơ thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic, Z là este 2 chức tạo bởi X, Y và etilen glicol. Đốt cháy hoàn toàn 17,48 gam hỗn hợp A chứa X, Y, Z cần 0,83 mol O2 thu được 9,72 gam H2O. Mặt khác đun nóng 17,48 gam A với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Chất khử với H+ và NO3- (Phần 13)

A. 32,24           B. 28,38            C. 29,36          D. 29

Xem giải

Câu 17. X, Y là 2 axit cacboxylic kế tiếp đều đơn chức, không no chứa một liên kết C=C; Z là este được tạo bởi X, Y và glixerol (X, Y, Z đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Hiđro hóa hoàn toàn 39,2 gam E chứa X, Y, Z bằng lượng H2 vừa đủ (Ni, t°, thu được hỗn hợp F. Đun nóng F với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, lấy phần rắn đem đốt cháy hoàn toàn thu được CO2; 1,285 mol H2O và 0,225 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là

A. 8,8%.          B. 6,6%.            C. 10,9%.           D. 7,7%.

Xem giải

Câu 18. Hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở, thuần chức, có tỉ lệ mol là 7 : 5 : 3. Đun nóng 34,4 gam X cần dùng 260 gam dung dịch NaOH 8% thu được hỗn hợp Y gồm các ancol và 37,6 gam hỗn hợp Z gồm các muối của các axit cacboxylic đơn chức. Hóa hơi hoàn toàn Y thì thể tích hơi chếm 6,72 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp Z là

A. 50,6%         B. 57,9%          C. 54,3%           D. 65,1%

Xem giải

Câu 19. Đun nóng 35,6 gam hỗn hợp X chứa ba este đều no, hai chức, mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm các ancol đều no và 37,1 gam hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA<MB). Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,1 mol khí O2, thu được 21,6 gam H2O. Tỉ lệ gần nhất của a:b là

A. 0,8              B. 1,4              C. 0,9           D. 1,2

Xem giải

Câu 20. Thủy phân 85 gam hỗn hợp 3 este mạch hở gồm 1 este đơn chức, 1 este 2 chức và 1 este có công thức phân tử CnH2n-10O6 trong 1 mol NaOH (vừa đủ) thu được 93,8 gam 3 muối đơn chức có cùng số C và hỗn hợp T chứa 3 ancol no có số C liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng 1,3 mol O2. Biết 3 este đều có số liên kết π > 2. Tổng số nguyên tử lớn nhất có thể có của 3 este là:

A. 64              B. 65             C. 66              D. 67

Xem giải

Câu 21. Cho hỗn hợp X gồm một axit no, đơn chức A và một este tạo bởi một axit no, đơn chức B và một ancol no đơn chức C (A và B là đồng đẳng kế tiếp của nhau). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thu được 1,92 gam muối. Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH rồi đun nóng thì thu được 4,38 gam hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ A, B và 0,03 mol ancol C, biết tỉ khối hơi của C so với hiđro nhỏ hơn 25 và C không điều chế trực tiếp được từ chất vô cơ. Đốt cháy hai muối trên bằng một lượng oxi vừa đủ thu được một muối vô cơ, hơi nước và 2,128 lít CO2 (đktc). Các phản ứng coi như xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 1,81          B. 3,7            C. 3,98          D. 4,12

Xem giải

Câu 22. Đốt cháy 13,3 gam hỗn hợp X chứa 3 este đều mạch hở, có mạch cacbon không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác cần dùng 0,525 mol O2. Mặt khác đun nóng 13,3 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được một muối duy nhất và hỗn hợp Y chứa 3 ancol, trong đó có 2 ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc); đồng thời khối lượng bình tăng 7,5 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là.

A. 27,07%         B. 18,05%         C. 22,56%        D. 27,82%

Xem giải

Câu 23. Hỗn hợp X chứa ba este đều no, mạch hở và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X với lượng oxi vừa đủ, thu được 60,72 gam CO2 và 22,14 gam H2O. Mặt khác đun nóng 0,24 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đều đơn chức có tổng khối lượng là 20,88 gam và hỗn hợp Z chứa hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh, trong đó có x gam muối X và y gam muối Y (MX < MY). Tỉ lệ gần nhất của x : y là.

Bạn đã xem chưa:  Hóa hữu cơ tổng hợp (Phần 1)

A. 0,5.       B. 0,4.        C. 0,3.         D. 0,6.

Xem giải

Câu 24. X, Y, Z là ba este đều no và mạch hở (không chứa nhóm chức khác và MX < MY < MZ). Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol T và hỗn hợp F chứa hai muối A và B có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 (MA < MB). Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12 gam đồng thời thu được 4,48 lít khí H2 (đo ở đktc). Đốt cháy toàn bộ F thu được Na2CO3, CO2 và 6,3 gam H2O. Số nguyên tử hiđro có trong Y là:

A. 10.         B. 8.         C. 2.         D. 6

Xem giải

Câu 25. Hỗn hợp E chứa hai este X, Y đều đơn chức, mạch hở (MX < MY). Thủy phân hoàn toàn 7,06 gam E bằng dung dịch chứa NaOH vừa đủ, sau phản ứng thu được một ancol duy nhất và 7,7 gam hỗn hợp gồm hai muối của một axit hữu cơ và glyxin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng E trên cần 0,315 mol O2, sản phẩm cháy thu được có chứa 0,26 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với ?

A. 24,4%          B. 20,4%          C. 35,5%          D. 30,5%

Xem giải

Câu 26. Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 2M đun nóng thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phâm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vô trong dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8g. Tính khối lượng của X

A. 30,8            B. 33,6         C. 32,2               D. 35

Xem giải

Câu 27. Hỗn hợp P gồm ancol A, axit cacboxylic B (đều no, đơn chức, mạch hở) và este C tạo ra từ A và B. Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng vừa đủ 0,36 mol O2, sinh ra 0,28 mol CO2. Cho m gam P trên vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Q. Cô cạn dung dịch Q còn lại 7,36 gam chất rắn khan. Người ta cho thêm bột CaO và 0,96 gam NaOH vào 7,36 gam chất rắn khan trên rồi nung trong bình kín không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được a gam khí. Giá trị a gần nhất với ?

A. 2,1 gam.       B. 1,7 gam.      C. 2,5 gam.       D. 2,9 gam.

Xem giải

Câu 28. Đốt cháy hết 25,56 gam hỗn hợp H gồm hai este đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp và một amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần đúng 1,09 mol O2, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48 : 49 và 0,02 mol khí N2. Cũng lượng H trên cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam rắn khan và một ancol duy nhất. Biết KOH dùng dư 20% so với lượng phản ứng. Giá trị của m là

A. 34,760        B. 31,880        C. 34,312        D. 38,792

Xem giải

Câu 29. Hỗn hợp X gồm hai este mạch hở, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun 39,2 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất và hỗn hợp Z gồm các muối. Đốt cháy toàn bộ Z cần 0,66 mol O2, thu được 31,8 gam Na2CO3 và 1,0 mol hỗn hợp CO2 và nước. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Z là:

A. 24,64%           B. 16,43%              C. 25,18%            D. 16,78%

Xem giải

Câu 30. Hỗn hợp X chứa hai este đều mạch hở và trong phân tử của mỗi este có số liên kết pi không quá 4. Đốt cháy hoàn toàn 15,48 gam X cần dùng 0,71 mol O2, thu được 8,28 gam nước. Mặt khác đun nóng 15,48 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Tỉ khối hơi của Y so với He bằng 10,8. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp X là:

A. 43,9%      B. 60,5%      C. 65,9%      D. 40,3%

Xem giải

3
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
nguyễn tri khiêm

sao e vào xem lời giải nó lại nói có lỗi bảo mật thầy ơi

Nguyen Hien

Hi anh,a cho link đề để tụi e download về làm đk ko ạ? 😀 giống mấy phần trước á anh 😀

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!