CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O

Phản ứng hóa họcCuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O
Neo Pentan Quản trị viên đã viết 6 năm trước

(a + 2b)CuFeS2 + 8aFe2(SO4)3 + 8bO2 + 8aH2O → (a + 2b)CuSO4 + (17a + 2b)FeSO4 + 8aH2SO4
Nhận xét: Có 2 chất oxi hóa là Fe2(SO4)3 và O2 nên ta đặt tỉ lệ dạng tổng quát là a : b
Có 2 quá trình khử:
2Fe+3 + 2.1e → 2Fe+2
O2 + 2.2e → 2O2-
Gộp hai quá trình khử trên:
2aFe3+ + bO2 + (2a + 4b)e → 2aFe2+ + 2bO2-
Kết hợp với quá trình oxi hóa: 2S-2 → 2S+6 + 2.8e

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!