goldcow2005

A là dung dịch NaHSO4, B là dung dịch Na2CO3. Khi nhỏ rất từ từ 100gam dung dịch A vào 100 gam dung dịch B thì thu được 198,9 gam dung dịch. Nếu nhỏ rất từ từ 100 gam dung dịch B vào 100 gam dung dịch A thì thu được 197,8 gam dung dịch. Mặt khác khi thêm rất từ từ 50 gam dung dịch A vào 100 gam dung dịch B thì thu được 150 gam dung dịch. Hãy xác định hiện tượng trên và xác định nồng độ phần trăm của mỗi dung dịch A và B

Neo Pentan đã chọn câu trả lời