Bao Ngoc2402

A là dung dịch NaOH đặc có nồng độ a(%). B là dung dịch Ba(OH)2 đặc có nồng độ b(%). Trộn 200 gam dung dich A với 300 gam dung dich B thu được dung dịch C. Lấy 50 gam dung dịch C pha vào 950 gam H2O thì thu được dung dịch D. Khi trung hòa 20 gam dung dịch D cần dùng tối đa 40 gam dung dịch HNO3 1,134%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 0,7576 gam muối khan. Tính a, b.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời