Van Khanh black

A và B là hai kim loại thuộc nhóm IIA. Hoà tan hoàn toàn 15,05 gam hỗn hợp X gồm 2 muối clorua của A và B vào nước thu được 100 gam dung dịch Y. Để kết tủa hết ion Cl- có trong 40 gam dung dịch Y bằng dung dịch AgNO3 thì thu đc 17,22 gam kết tủa. Hãy xác định các kim loại A Và B biết tí số khối lượng nguyên tử của chúng là 3:5

Neo Pentan đã chọn câu trả lời