Minh Anh

cho 6.45gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al Mg có tỷ lệ mol tương ứng 3:2 vào 150ml dd Y chứa Fe(NO3)2 1M và Cu(NO3)2 1M , khuấy đều cho đến khi kết thúc phản ứng thu được m(g) chất rắn và dd Z. Giá trị m:

Neo Pentan trả lời