phannguyph

Oxi hoá m gam 1 ancol đơn chức, bậc1, mạch hở A thu đc hh X : Anđehit, axit, nước và ancol dư. Chia X làm ba phần bằng nhau: Phần 1 cho tdụng với Na vừa đủ thu đc 0.2 mol H2 và 25.6g chất rắn. Phần 2 cho phản ứng với NaHCO3 thu đc 0.1 mol CO2. Phần 3 cho td với dd AgNO3/NH3 dư thu đc 0.6 mol Ag. Nếu oxi hoá hoàn toàn m gam A chỉ tạo anđehit rồi cho phản ứng tráng gương thì số mol Ag thu được là :
A. 1.6
B.0.8
C.2.4
D.4.8

Neo Pentan trả lời