park hiomin

thủy phân hoàn toàn 4,84g este A bằng NaOH thu được 2 muối và H2O. Đốt cháy hoàn toàn 2 muối cần 0,29mol O2 thu được 0,04 mol Na2CO3; 0,24 mol CO2; 0,1 mol H2O. Hỏi phần trăm về khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong 2 muối thu được là???

Neo Pentan bỏ chọn trả lời