nga1511999

Khi đun hỗn hợp 2 ancol no đơn chức mạch hở không phân nhánh với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được 14,4 gam nước và 52,8 gam hỗn hợp X gồm 4 chất hữu cơ không phải là đồng phân của nhau với tỉ lệ mol bằng nhau. Tìm công thức của 2 ancol biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Neo Pentan trả lời