kassadin2k

Hấp thụ hết 20,16 lít khí CO2(Đktc) vào 1 lít dung dịch chứa KOH a(mol/l), NaOH b (mol/l) và K2CO3 a(mol/l) thu được dung dịch Y.Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a:b gần bằng giá trị nào sau đây nhất?:

Á.1,2                    B.1,6                   C.2,0                      D.0,8

Cần gấp,ad giúp với !

Neo Pentan trả lời