Neo Pentan

Bộ dụng cụ như hình bên mô tả phương pháp tách chất nào sau đây?

A. Phương pháp chiết.

B. Phương pháp chưng cất.

C. Phương pháp kết tinh.

D. Phương pháp sắc ký.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời