Neo Pentan

Cacbohiđrat X là chất rắn, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước; X có nhiều trong quả nho chín nên được gọi là đường nho. Cho X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được sản phẩm hữu cơ Y. Tên gọi của X, Y lần lượt là

A. glucozơ và sobitol.       B. glucozơ và ancol etylic.

C. fructozơ và sobitol.       D. glucozơ và amoni gluconat.

Neo Pentan đã bình luận