Hoàng Trung Dũng

Cân bằng các phương trình hoá học sau theo phương pháp thăng bằng electron.

a. CuFeS2 + HNO3 -> CuSO4 + Fe2(SO4)3 + Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

b. CuFeS2 + HNO3 -> Cu(NO3)2 + Fe2(SO4)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

c. CuS2 + HNO3 -> Cu(NO3)2 + H2SO4 + N2O + H2O

d. Cr2O3 + KNO3 + KOH -> K2CrO4 + KNO2 + H2O

e. FeS + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + S + SO2 + H2O

Hoàng Trung Dũng đã hỏi