Neo Pentan

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường.

B. Thủy tinh hữu cơ là vật liệu trong suốt, giòn và kém bền.

C. Cao su sau khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn.

D. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ nhân tạo.

Neo Pentan chọn trả lời