bogiashine03

Điện phân dung dich x gồm Fecl2 và Nacl( tỉ lệ mol là 1:2) với điện cực trơ màng ngăn xốp thu được dung dịch Y gồm hai chất tan, biết khối lượng dung dịch X lớn hơn khối lượng dung dịch Y là 4,54 gam.Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,54 gam Al . Mặt khác dung dịch X tác dụng với Agno3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị m là? A 14,35 B 17,59 C 17,22 D 20,46

bogiashine03 trả lời