Neo Pentan

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H13O4N. Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa đinatriglutamat và ancol Z no, đơn chức. Số công thức cấu tạo của X là

A. 3.       B. 2.       C. 1.        D. 4.

Neo Pentan chọn trả lời