Neo Pentan

Chất nào sau đây khi cho tác dụng với dung dịch HCl dư không sinh ra chất khí?

A. NaHCO3.       B. FeS.       C. Fe(NO3)3.       D. Fe(NO3)2.

Neo Pentan chọn trả lời