Neo Pentan

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh ra kết tủa?

A. Na2SO4.       B. KOH.        C. NaNO3.        D. KHCO3.

Neo Pentan chọn trả lời