dungnguyen

Chất X (C5H14O2N2) là muối amoni của axit aminoaxit và chất hữu cơ Y (C7H18O4N2) mạch hở. Cho 18,48 gam hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng hết với lượng dư NaOH thu được 0,12 mol etylamin và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp Z gồm hai muối (trong đó có một muối của axit cacboxylic). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ hơn trong Z gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 19,76.       B. 16,39.       C. 23,37.       D. 39,52.

yunyun trả lời