Neo Pentan

Chất X là chất dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ và người ốm. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng cách thủy phân chất Y. Chất Y là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát. Tên gọi của X, Y lần lượt là

A. Glucozơ và xenlulozơ.

B. Saccarozơ và tinh bột.

C. Fructozơ và glucozơ.

D. Glucozơ và saccarozơ.

Neo Pentan chọn trả lời