Neo Pentan

Chất Z có phản ứng với dung dịch HCl, còn khi phản ứng với dung dịch nước vôi trong tạo ra chất kết tủa. Chất Z là

A. NaHCO3.       B. CaCO3.       C. Ba(NO3)2.       D. AICI3.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời