vương tinh việt

Chỉ dùng thêm một hoá chất, hãy phân biệt 5 mẫu bột kim loại sau : Ba, Mg, Al, Ag, Fe. Viết phương trình hoá học để giải thích.

Neo Pentan chọn trả lời