Lan

Chia 34 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức (trong đó có một anđehit mạch cacbon phân nhánh) thành hai phần bằng nhau.

– Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 , thu được 86,4 gam Ag.

– Phần 2:  Đốt cháy hoàn toàn thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O.

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên hai anđehit trên.

Neo Pentan chọn trả lời